Over LCRDM

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement in Nederland. Nauwe samenspraak met onderwijs- en onderzoeksinstellingen is daarbij cruciaal. Zo kan Nederland tot een efficiënte en effectieve ontwikkeling en uitvoering van researchdatamanagementbeleid komen.

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM). Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en oplossing. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak. Het LCRDM brengt daartoe onderzoeksondersteuners, beleidsmakers, ICT-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeksinstellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar.

Het LCRDM zorgt voor coördinatie en faciliteert de samenwerking tussen verschillende RDM stakeholders. Om kennisdeling te bevorderen is er deze LCRDM website (lcrdm.nl) met bijbehorend wikiplatform. Ook organiseert het LCDRM landelijke netwerkbijeenkomsten over uiteenlopende RDM-thema’s.

Het doel van het LCRDM is om RDM over vijf jaar een vanzelfsprekend onderdeel van de onderwijs- en onderzoekspraktijk in Nederland te zijn.

Zie ook het LCRDM implementatieplan 2018 e.v.

Initiatief en uitvoering

De vereniging van universiteiten (VSNU) uitte haar behoefte aan een compact en slagvaardig coördinatiepunt Research Data Management bij SURF. SURF vervult deze coördinerende rol in het proces om RDM een stap verder te brengen, als onderdeel van het SURF-innovatieprogramma Open Science.

Voor de uitwerking van de oplossing verbindt het LCRDM zich met andere RDM-groepen in Nederland, zoals de UKB Werkgroep Research Data (voor ondersteuning), SURF expertisecentra, RDNL en Go FAIR (voor diensten en services), en het NPOS (voor beleidsimplementatie).

Werkwijze

In 2018/2019 werkt een nieuw ingestelde adviesgroep aan een plan met geprioriteerde activiteiten voor landelijke samenwerking van RDM. Dit plan zal de basis vormen voor een roadmap voor voor 2019-2022.

Ben je RDM-expert en vind je het belangrijk om bij te dragen aan landelijke samenwerking? Meld je dan aan voor de pool van experts. Neem contact op met LCRDM coördinator Ingeborg Verheul: ingeborg.verheul@surfsara.nl.

Heb je vragen of voorstellen op het gebied van RDM die vragen om landelijke aanpak? Mail ze naar het LCRDM. We zetten dan een pitch uit in het netwerk om een kleine taakgroep te vormen die het betreffende onderwerp in korte tijd kan uitwerken.

Lees meer over de nieuwe werkwijze van het LCRDM in het LCRDM implementatieplan 2018.

A draft translation in English: LCRDM Implementation Plan 2018.

Please, read the blog by Ingeborg Verheul.

2015-2017

Het LCRDM faciliteerde van 2015 tot en met 2017 een vijftal landelijke werkgroepen die werkten aan de ontwikkeling van vijf kernaspecten van RDM-beleid. Voor resultaten zie het 'LCRDM Handreikingen' menu hierboven.

Voor alles van en over de werkgroepen zie het wiki-platform

​Ter afsluiting van de roadmap 2015-2017 werd een terug- en tevens vooruitblikkende conferentie georganiseerd: National cooperation in RDM. Celebrating Achievements, Shaping Future Directions.

Contact

Neem voor vragen en informatie contact op met coördinator Ingeborg Verheul via ingeborg.verheul@surfsara.nl.

Lees meer informatie over het SURF-innovatieprogramma Open Science op de website van SURF. 
Lees ook het implementatieplan 2018.

Raadpleeg vooral de praktische RDM-handreikingen via het menu en bezoek het LCRDM wikiplatform.

Krachten bundelen

Universiteiten, UMC’s, hogescholen en onderzoeksinstellingen buigen zich al enige tijd over het Research Data  Management  (RDM)-vraagstuk. Veel waardevolle initiatieven bevatten ieder delen van het antwoord. Als we deze kennis delen, kunnen we de antwoorden optellen. Zo bundelen we onze krachten. Zo integreren we Research Data Management in de dagelijkse praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Zodat onderzoek bruikbaar, duurzaam en integer kan excelleren. Optimaal beheer en gebruik van data leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en scheppen kansen voor wetenschappelijke doorbraak.

Open Science

Het LCRDM, SURFacademy, de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit organiseerden in de slip stream van het Nederlandse EU voorzitterschap van 2016 de conferentie Desiging & Shaping Open Science - één van de speerpunten van het EU voorzitterschap was 'open science'. Het voorzitterschap leverde de 'Amsterdam Call for Action' op. Dit was de opmaat voor het Nationaal Plan Open Science (NPOS). Het LCRDM speelt een rol bij enkele van de NPOS-ambities: lees meer hierover op het LCRDM-wikiplatform.

Missie

De  missie van het Landelijk  Coördinatiepunt is het voorbereiden, faciliteren en monitoren van ontwikkeling en uitvoering van Research Data Managementbeleid voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland, in nauwe samenspraak met het werkveld, en het landelijk uitwisselen van kennis en ervaringen, zodat Nederland tot efficiënte en effectieve ontwikkeling en uitvoering van research data management kan komen.

Visie

De visie van het Landelijk Coördinatiepunt luidt als volgt: In 2020 zal research data management een vanzelfsprekend onderdeel vormen van de manier van denken en doen bij onderzoek en onderwijs binnen de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. En wel op dusdanige wijze dat er:

  • synergie  is  tussen  beleid,  ICT  en  onderzoeksondersteuning  die  onderzoekers  in  staat  stelt  goed research data management te bedrijven;
  • verbinding is tussen -experts van - onderzoeksuitvoerende organisaties, facilitaire organisaties en onderzoeksfinanciers;  
  • bestuurlijke verankering van het Research Data Managementbeleid is gerealiseerd.

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management heeft dit proces, in nauwe samenspraak met het veld, succesvol gefaciliteerd en ondersteund en heeft een voorbeeldfunctie voor landelijke aanpak in het internationale veld.