Over het LCRDM / Bijeenkomsten

Bijeenkomsten 2020

4 feb 2020 rond de vierkante tafels

LCRDM Netwerkdag

Op 3 november 2020 vindt de volgende LCRDM Netwerkdag. Deze bijeenkomst vindt online plaats en focust zich op adoptie en de implementatie van RDM advies en tips van de taakgroepen.

Bekijk hier het programma en schrijf je hier in.

Voer voor psychologen - met DANS 

Data Competence Centers - met WUR   

Adviesgroep

Adviesgroepleden

Het LCRDM heeft een adviesgroep. De voornaamste taak is het richting geven aan de landelijke samenwerking bij research datamanagement, door het het prioriteren, in samenspraak met het netwerk, van aandachtspunten.

Inspiratiebron voor deze werkwijze vormt het Knowledge Exchange-samenwerkingsverband.

Initiatief en uitvoering

De vereniging van universiteiten (VSNU) uitte haar behoefte aan een compact en slagvaardig coördinatiepunt Research Data Management bij SURF. SURF vervult de coördinerende rol in het proces om RDM een stap verder te brengen, als onderdeel van het SURF-innovatieprogramma Open Science.

Voor de uitwerking van oplossingen verbindt het LCRDM zich met andere RDM-groepen in Nederland, zoals de UKB Werkgroep Research Data (voor ondersteuning), SURF expertisecentra, DTL en Go FAIR (voor diensten en services), en het NPOS (voor beleidsimplementatie).

Bijeenkomsten 2019

LCRDM

lcrdm experts in gesprek

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM).

Het LCRDM faciliteert de koppeling tussen beleid en oplossing. Nauwe samenspraak van onderwijs- en onderzoeksinstellingen is hiervoor cruciaal. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak.

Het LCRDM brengt onderzoeks-ondersteuners, beleidsmakers, ICT-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeks-instellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar. Het LCRDM zorgt voor coördinatie en faciliteert de samenwerking tussen verschillende RDM stakeholders.

Heb je RDM-vragen die baat kunnen hebben bij een landelijke aanpak? Op de pagina Taakgroepen vind je de werkwijze.

Het doel van het LCRDM is om RDM in de onderwijs- en onderzoekspraktijk vanzelfsprekend te laten zijn.