Over LCRDM

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement in Nederland. Nauwe samenspraak met onderwijs- en onderzoeksinstellingen is daarbij cruciaal. Zo kan Nederland tot een efficiënte en effectieve ontwikkeling en uitvoering van researchdatamanagementbeleid komen.

Missie

De  missie van het Landelijk  Coördinatiepunt is het voorbereiden, faciliteren en monitoren van ontwikkeling en uitvoering van Research Data Managementbeleid voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland, in nauwe samenspraak met het werkveld, en het landelijk uitwisselen van kennis en ervaringen, zodat Nederland tot efficiënte en effectieve ontwikkeling en uitvoering van research data management kan komen.

Visie

De visie van het Landelijk Coördinatiepunt luidt als volgt: In 2020 zal research data management een vanzelfsprekend onderdeel vormen van de manier van denken en doen bij onderzoek en onderwijs binnen de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. En wel op dusdanige wijze dat er:

  • synergie  is  tussen  beleid,  ICT  en  onderzoeksondersteuning  die  onderzoekers  in  staat  stelt  goed research data management te bedrijven;
  • verbinding is tussen -experts van - onderzoeksuitvoerende organisaties, facilitaire organisaties en onderzoeksfinanciers;  
  • bestuurlijke verankering van het Research Data Managementbeleid is gerealiseerd.

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management heeft dit proces, in nauwe samenspraak met het veld, succesvol gefaciliteerd en ondersteund en heeft een voorbeeldfunctie voor landelijke aanpak in het internationale veld.

Initiatief en uitvoering

De vereniging van universiteiten (VSNU) uitte haar behoefte aan een compact en slagvaardig coördinatiepunt Research Data Management bij SURF. SURF vervult deze coördinerende rol in het proces om RDM een stap verder te brengen, als onderdeel van het SURF-innovatieprogramma Open Science. In concreto pakt werkmaatschappij SURFsara de uitvoering op in nauwe samenwerking en afstemming met Research Data Netherlands (RDNL)-partners 4TU.Centre for Research Data en Data Archiving and Networked Services (DANS). Daarnaast werkt het LCRDM intensief samen met de special interest group Research Data en de UKB Werkgroep Research Data.

Krachten bundelen

Universiteiten, UMC’s, hogescholen en onderzoeksinstellingen buigen zich al enige tijd over het Research Data  Management  (RDM)-vraagstuk. Veel waardevolle initiatieven bevatten ieder delen van het antwoord. Als we deze kennis delen, kunnen we de antwoorden optellen. Zo bundelen we onze krachten. Zo integreren we Research Data Management in de dagelijkse praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Zodat onderzoek bruikbaar, duurzaam en integer kan excelleren. Optimaal beheer en gebruik van data leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en scheppen kansen voor wetenschappelijke doorbraak.

Kernvraagstukken

Management van onderzoeksdata kent vele aspecten. Samen met de instellingen zijn 5 vraagstukken geïdentificeerd die het Landelijk Coördinatiepunt aanpakt: faciliteiten en data-infrastructuur, juridische aspecten en zeggenschap, financiën, onderzoeksondersteuning en advies en bewustwording voordelen.

Informatie

Neem voor vragen en informatie contact op met Ingeborg Verheul via ingeborg.verheul@surfsara.nl. Lees meer informatie over het innovatieprogramma Open Science op de website van SURF. Download de Roadmap van het Landelijk Coördinatiepunt of bekijk hier de planning voor de komende jaren:

 

Laatste wijziging op 07 jul 2017