Over LCRDM

Over LCRDM

afbeelding van kleine uitsnede p20 SURF Magazine 03 2018

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM).

Het LCRDM faciliteert de koppeling tussen beleid en oplossing. Nauwe samenspraak van onderwijs- en onderzoeksinstellingen is hiervoor cruciaal. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak.

Het LCRDM brengt onderzoeks-ondersteuners, beleidsmakers, ICT-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeks-instellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar. Het LCRDM zorgt voor coördinatie en faciliteert de samenwerking tussen verschillende RDM stakeholders.

Het doel van het LCRDM is om RDM in de onderwijs- en onderzoekspraktijk vanzelfsprekend te laten zijn.

Ook organiseert het LCDRM landelijke (netwerk)bijeenkomsten over uiteenlopende RDM-thema’s.

Werkwijze

Ben je RDM-expert en vind je het belangrijk om bij te dragen aan landelijke samenwerking? Meld je dan aan voor de pool van experts. Neem hiertoe contact op met LCRDM coördinator Margriet Miedema: margriet.miedema@surfsara.nl.

Heb je vragen of voorstellen op het gebied van RDM die vragen om landelijke aanpak? Mail deze naar het LCRDM. De adviesgroep zet dan een pitch uit in het netwerk om een tijdelijke taakgroep te vormen die het betreffende onderwerp in korte tijd kan uitwerken.

De uitkomsten wordt op deze website gepubliceerd. De handreikingen en adviezen worden door de leden van de pool van experts en adviesgroep - en hopelijk door iedere belangstellende - meegenomen de eigen organisatie in.

Pool van experts

Adviesgroep

Pitches

Taakgroepen

Handreikingen

Het LCRDM faciliteerde van 2015 tot en met 2017 een vijftal landelijke werkgroepen die werkten aan de ontwikkeling van vijf kernaspecten van RDM-beleid. Resultaten staan eveneens bij de Handreikingen hierboven.

Positioning paper

fragment voorzijde positioning paper

Rapport

De LCRDM adviesgroep publiceert hier het Positioning Paper voor 2019 en verder. Hierin wordt – aan de hand van een thematische prioritering en drie bredere (beleidsmatige) werkgebieden - beschreven wat wel en niet binnen de scope van het LCRDM valt.

Sinds 2018 werkt het LCRDM met een pool van experts. Deze pool is inmiddels uitgegroeid tot ruim 190 deelnemers uit 60 Nederlandse onderzoeksinstellingen. Zeven taakgroepen werken op dit moment aan diverse aspecten van RDM en de eerste resultaten zijn inmiddels beschikbaar via de LCRDM website (lcrdm.nl). 

De onderwerpen waar de LCRDM taakgroepen aan werken zijn kleine puzzelstukjes van het grotere geheel van RDM en komen voort uit de actualiteit van alledag in Nederlandse onderzoeksinstellingen. Tegelijkertijd plaatst de samenwerking in de taakgroepen de activiteiten binnen de instellingen ook weer in een breder landelijk perspectief. Dit zorgt voor samenhang, herkenbaarheid en onderbouwing. 

Alle versies: https://doi.org/10.5281/zenodo.3266832

Rapport

Zie ook de bijbehorende dataset.

Initiatief en uitvoering

De vereniging van universiteiten (VSNU) uitte haar behoefte aan een compact en slagvaardig coördinatiepunt Research Data Management bij SURF. SURF vervult de coördinerende rol in het proces om RDM een stap verder te brengen, als onderdeel van het SURF-innovatieprogramma Open Science.

Voor de uitwerking van oplossingen verbindt het LCRDM zich met andere RDM-groepen in Nederland, zoals de UKB Werkgroep Research Data (voor ondersteuning), SURF expertisecentra, DTL en Go FAIR (voor diensten en services), en het NPOS (voor beleidsimplementatie).

Adviesgroep

LCRDM - taakgroep adviesgroep

Met de start van de nieuwe werkwijze (zie hieronder) is een adviesgroep ingesteld. De voornaamste taak is het verder richting geven aan de landelijke samenwerking bij research datamanagement. Een van de middelen is het prioriteren, in samenspraak met het netwerk, van aandachtspunten.

Adviesgroep

Open Science

Het LCRDM, SURFacademy, de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit organiseerden in de slipstream van het Nederlandse EU voorzitterschap van 2016 de conferentie Desiging & Shaping Open Science. Het voorzitterschap leverde de 'Amsterdam Call for Action' op. Dit was de opmaat voor het Nationaal Plan (nu: Programma) Open Science (NPOS). 

Het LCRDM draagt bij aan enkele van de NPOS-ambities: lees meer hierover op de LCRDM-wiki.

Een recente ontwikkeling zijn de Open Science communities

Krachten bundelen

Universiteiten, UMC’s, hogescholen en onderzoeksinstellingen buigen zich al enige tijd over het Research Datamanagement-vraagstuk. Veel waardevolle initiatieven bevatten ieder delen van het antwoord.

Als we deze kennis delen, kunnen we de antwoorden optellen. Zo bundelen we onze krachten en integreren we Research Data Management in de dagelijkse praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Zodat onderzoek bruikbaar, duurzaam en integer kan excelleren. Optimaal beheer en gebruik van data leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en scheppen kansen voor wetenschappelijke doorbraak.

Pool van experts

LCRDM updates

Stand van zaken LCRDM per

juli 2018
februari 2019